Wypowiedzenie umowy ze żłobkiem – przykład pisma nr 1


Wypowiedzenie umowy ze żłobkiem – przykład pisma nr 1

 

Poniżej udostępniamy bezpłatny wzór do wykorzystania.

 

Zespół

rudomina.pl

 

 

…………….., dn. 2022 r.

………………….

………………….

…………………

                                                                                   Sz. Pani ………………………

Żłobek …………………………

ul. …………….…………………

………………………………….

WYPOWIEDZENIE UMOWY O ŚWIADCZENIU USŁUG W ŻŁOBKU

ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM

 

Niniejszym pismem, na podstawie art. 746 § 3 Kodeksu cywilnego, tj. z ważnych powodów rozwiązuję zawartą z Panią Umowę o świadczeniu usług w Żłobku „……………..” ze skutkiem natychmiastowym, co uzasadniam, jak poniżej.

Rozwiązanie przeze mnie umowy ze skutkiem natychmiastowym spowodowane jest powtarzającymi się uchybieniami w świadczeniu ww. usług polegającymi na braku sprawowania należytej opieki, o której mowa w art. 18 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Zgodnie z § …………… Umowy, do obowiązków żłobka należało zapewnienie opieki mojemu synowi. Tym samym żłobek odpowiadał za zdrowie dziecka i jego bezpieczeństwo. Jednakże kilkukrotnie, po pobytach mojego syna w żłobku, na jego ciele widoczne były ślady świadczące o braku właściwego przypilnowania dziecka (m.in. siniak pod okiem, stłuczony palec). Sytuacje powyższe są dla mnie nie do zaakceptowania, nie tylko dlatego, że dotyczą małego dziecka, nad którym trzeba sprawować wyjątkową opiekę, ale przede wszystkim dlatego, iż wskazują na tendencję, która ma miejsce w żłobku. Podpisując umowę z Państwa żłobkiem oczekiwałam wyższego standardu opieki nad moim dzieckiem. W związku z tym, że takie incydenty się zdarzyły, a dodatkowo dzieli je bardzo mały odstęp czasu, założenie, że podobne zdarzenia mogą mieć miejsce w przyszłości nie jest bezzasadne i nierozsądne.

Jako że rodzic przekazuje żłobkowi do opieki swoje dziecko, w tej relacji musi być zaufanie. Rodzic nie może bać się o bezpieczeństwo swojego dziecka podczas jego pobytu w żłobku. Niestety, nieodwracalnie utraciłam zaufanie wobec Państwa placówki, co jest ważnym powodem do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Z przyczyn przedstawionych powyżej wskazuję, że przedmiotowa Umowa uległa rozwiązaniu z dniem ……………. r., wobec czego jakiekolwiek ewentualne roszczenia o zapłatę po tym okresie są bezpodstawne.

 

 

                                                                                                                                          ___________________

                                                          podpis

Komentarze są wyłączone