Kontrahent nie płaci faktury – co robić? Wzór wezwania do zapłaty


Oto przykład profesjonalnego pisma wzywającego do zapłaty nierzetelnego kontrahenta.

 

Warszawa, dnia 19 czerwca 2022 roku

 

 Sz. Pan ………………………

    ul. …………………………..

……………………………..

 

 

PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY

 

Niniejszym pismem wzywam Pana do zapłaty kwoty ………….. zł (słownie: ………………. złotych) wynikającej z faktury nr …………. z dnia ……………… za usługę ……………………………………………………..

 

Zapłaty ww. kwoty należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku, na następujący numer rachunku bankowego:

………………………………………………….

 

Brak zapłaty we wskazanym terminie lub brak propozycji co do pozasądowego zakończenia sprawy będzie uprawniał mnie do podjęcia dalszych kroków prawnych na drodze sądowej w celu odzyskania należności powiększonej o odsetki za opóźnienie. Będzie się to wiązało z koniecznością poniesienia przez Pana dodatkowych kosztów.

Informuję ponadto, że niniejsze wezwanie stanowi próbę pozasądowego załatwienia sporu, o której mowa w art. 187 § 1 pkt 3 oraz art. 458¹² kodeksu postępowania cywilnego i należy je traktować jako ostateczne w tej sprawie.

 

___________________

podpis

Komentarze są wyłączone