Jak skutecznie odzyskać zwrot pożyczki nawet bez spisanej umowy? 5 praktycznych porad i bezpłatny wzór pisma do wykorzystania


  1. Wysłanie wezwanie do zapłaty dłużnikowi jest korzystne dla Ciebie jako wierzyciela. Przede wszystkim gromadzisz dowody na brak zwrotu pożyczki do ewentualnego wykorzystania w sądzie. Przypominając dłużnikowi o nieuregulowanym zobowiązaniu nie pozwalasz też „oswoić” mu się z długiem, pokazujesz, że będziesz dochodzić swoich praw do skutku.
  2. Niezależnie od tego, czy masz spisaną z dłużnikiem umowę pożyczki, czy też nie, możesz dochodzić swojego roszczenia przed sądem. Pamiętaj, że umowa pożyczki zawarta ustnie jest tak samo ważna i wiążąca jak ta zawarta w formie pisemnej. Jeżeli masz jakiekolwiek inne dowody potwierdzające, że pożyczka miała miejsce (np. przelew bankowy, korespondencję mailową, SMS-ową lub przez inny komunikator) zachowaj je, mogą potem być bardzo przydatne w postępowaniu sądowym.
  3. Pamiętaj, aby wyznaczyć termin, do którego oczekujesz zapłaty. Zamiast zwrotów niejednoznacznych („jak najszybciej”, „niezwłocznie”) wskaż konkretny dzień, od którego np. możesz potem naliczać odsetki za opóźnienie.
  4. W wezwaniu możesz umieścić informację, iż stanowi ono próbę pozasądowego załatwienia sporu, o której mowa w art. 187 § 1 pkt 3 oraz art. 458¹² kodeksu postępowania cywilnego, co uprości i przyspieszy dochodzenie roszczenia w sądzie. Pozew do sądu musi być bowiem poprzedzony podjęciem próby mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu (art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c.). Informację o takiej próbie lub wyjaśnienie jej braku trzeba potem zawrzeć w treści pozwu. Brak takiej informacji może skutkować zwróceniem pozwu z przyczyn formalnych.
  5. Pamiętaj o wpisaniu swoich danych, jak też dokładnych danych dłużnika. Koniecznie podpisz wezwanie, a następnie wyślij je np. listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Jeżeli przewidujesz, że Twoja korespondencja nie zostanie odebrana, możesz dodatkowo wysłać pismo skanem lub nawet jako zdjęcie – przez MMS czy przez Whats App. Najważniejsze, aby zebrać dowody, że były podejmowane próby kontaktu z dłużnikiem.

 

Poniżej znajdziesz propozycję profesjonalnego, konkretnego wezwania do zapłaty.

 

 

 

Warszawa, dnia 19 czerwca 2022 roku

……………………………

…………………………..

…………………………..

(Twoje dane)                         

                                                                                   Sz. Pani ………………………

ul.  ……………………………..

………………………………..

 

 

                            PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY

 

Niniejszym pismem wzywam Panią do zapłaty kwoty 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) tytułem zwrotu udzielonej Pani przeze mnie w marcu 2022 roku pożyczki. Zgodnie z Pani wiadomością SMS z dnia 12 kwietnia 2022 roku, cała suma miała zostać zwrócona do końca miesiąca maja 2022 roku, jednakże pozostaje nieuregulowana do dnia dzisiejszego.

 

Wobec powyższego zapłaty kwoty 3.000 zł proszę dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku, na następujący numer rachunku bankowego: ………………………………………………….

 

Brak zapłaty we wskazanym terminie lub brak propozycji co do pozasądowego zakończenia sprawy będzie uprawniał mnie do podjęcia dalszych kroków prawnych na drodze sądowej w celu odzyskania należności powiększonej o odsetki za opóźnienie. Będzie się to wiązało z koniecznością poniesienia przez Panią dodatkowych kosztów.

Informuję ponadto, że niniejsze wezwanie stanowi próbę pozasądowego załatwienia sporu, o której mowa w art. 187 § 1 pkt 3 oraz art. 458¹² kodeksu postępowania cywilnego i należy je traktować jako ostateczne w tej sprawie.

 

                                                                                                      __________________                                                                                               podpis

 

Komentarze są wyłączone