Wypowiedzenie umowy ze żłobkiem – przykład pisma nr 2


Wypowiedzenie umowy ze żłobkiem – przykład pisma nr 2

 

Poniżej udostępniamy bezpłatny wzór do wykorzystania.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zapraszamy do kontaktu!

 

Pozdrawiamy

zespół

rudomina.pl

 

 

…………….., dn. 2022 r.

………………….

………………….

…………………

                                                                                   Sz. Pani ………………………

Żłobek …………………………

ul. ……….………………………

………………………………….

 

WYPOWIEDZENIE UMOWY O ŚWIADCZENIU USŁUG W ŻŁOBKU

ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM

Niniejszym pismem, na podstawie art. 746 § 3 Kodeksu cywilnego, tj. z ważnych powodów rozwiązuję zawartą z Panią Umowę o świadczeniu usług w Żłobku „…………” ze skutkiem natychmiastowym, co uzasadniam, jak poniżej.

Rozwiązanie przeze mnie umowy ze skutkiem natychmiastowym spowodowane jest licznymi uchybieniami w świadczeniu ww. usługi, polegającymi w szczególności na braku zapewnienia w żłobku wykwalifikowanej kadry oraz właściwego wyżywienia.

Zgodnie z ww. umową, zobowiązała się Pani między innymi do zapewnienia dzieciom, w tym mojej córce, fachowej opieki dydaktyczno-wychowawczej pełnionej przez wykwalifikowaną kadrę, a także całodziennego wyżywienia, dostarczanego przez firmę cateringową, składającego się ze śniadania, obiadu dwudaniowego i podwieczorka.

Jednocześnie jako na osobie prowadzącej żłobek, spoczywa na Pani obowiązek spełnienia wymagań określonych w obowiązujących przepisach, w tym w szczególności wynikających z art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, przewidujących, że opiekunem w żłobku może być osoba 1) posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub 2) która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza, albo osoba spełniająca wymogi z art. 16 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Żłobek powinien także zapewniać dzieciom wyżywienie zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia.

Z powziętych przeze mnie właśnie informacji wynika natomiast, że do roli opiekuna w prowadzonym przez Panią żłobku, do którego uczęszcza moja córka Amelia, angażowane były przypadkowe osoby, nieposiadające żadnego przygotowania pedagogicznego, a przede wszystkim niespełniające opisanych wyżej kryteriów. Dodatkowo wystąpiły liczne uchybienia w zakresie żywienia dzieci – zamiast deklarowanego przez Panią dostarczania posiłków przez firmę cateringową, dzieci jadły posiłki przygotowywane na miejscu, między innymi z gotowych produktów mrożonych. Są to istotne naruszenia zawartej umowy.

Mając na uwadze wszystkie przywołane okoliczności, rozwiązuję przedmiotową umowę z opisanych powyżej ważnych powodów, ze skutkiem natychmiastowym.

 

___________________

  podpis

 

 

Komentarze są wyłączone