Jak skutecznie odzyskać zwrot części pożyczki?


Poniżej znajdziesz propozycję profesjonalnego, konkretnego wezwania do zapłaty.

 

Przeczytaj też inny wpis, w którym znajdziesz ciekawe informacje na temat tego, jak sporządzić skuteczne i maksymalnie korzystne wezwanie do zapłaty.

Jak skutecznie odzyskać zwrot pożyczki nawet bez spisanej umowy?

5 praktycznych porad i bezpłatny wzór pisma do wykorzystania

 

 

                        Warszawa, dnia 19 czerwca 2022 roku

……………………………

…………………………..

…………………………..

(Twoje dane)                         

                                                                                   Sz. Pan ………………………

ul. ……………………………..

………………………………..

 

 

PISMO W SPRAWIE BRAKU ZAPŁATY CZĘŚCI POŻYCZKI

 

Niniejszym pismem wzywam Pana do niezwłocznej zapłaty kwoty 2.000 zł (słownie: dwa tysięcy złotych) tytułem zwrotu udzielonej Panu przeze mnie w grudniu 2021 roku pożyczki na kwotę 10.000 zł.

W dniu 15.04.2022 roku otrzymałam od Pana zwrot kwoty 8.000 zł. Jednocześnie zadeklarował Pan spłatę pozostałej sumy 2.000 zł do końca maja 2022 roku, na co wyraziłam zgodę. Kwoty tej jednak nie otrzymałam do dnia dzisiejszego, tj. do dnia 19.06.2022 r. W związku z tym, że sytuacja ze spłatą przez Pana pożyczki trwa już stanowczo za długo, a dodatkowo godziłam się kilkukrotnie na wydłużenie terminów zapłaty, których i tak Pan nie dotrzymał, wzywam Pana do natychmiastowego uregulowania zadłużenia.

 

Zapłaty kwoty 2.000 zł należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca 2022 roku, na następujący numer rachunku bankowego:

……………………………………

 

Brak zapłaty we wskazanym terminie lub brak propozycji co do pozasądowego zakończenia sprawy będzie uprawniał mnie do podjęcia dalszych kroków prawnych na drodze sądowej w celu odzyskania należności powiększonej o odsetki za opóźnienie. Będzie się to wiązało z koniecznością poniesienia przez Pana dodatkowych kosztów.

Informuję ponadto, że niniejsze wezwanie stanowi próbę pozasądowego załatwienia sporu, o której mowa w art. 187 § 1 pkt 3 oraz art. 458¹² kodeksu postępowania cywilnego i należy je traktować jako ostateczne w tej sprawie.

Komentarze są wyłączone